YDS KELİMELERİ

Reklam Alanı 4

YDS’DE EN ÇOK ÇIKAN 1000 KELİME

 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up)

 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek

 3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with)

 4. absorb = içine çekmek, emmek

 5. abstain from = (alkol, ilaç vb) — den sakınmak/ uzak durmak (=avoid from) !

 6. abundance = bolluk, bereket

 7. abundant = bol, bereketli

 8. accelerate = hızlandırmak, ivme kazandırmak *** accelerator = gaz pedalı

 9. accept = kabul etmek, razı olmak

 10. access = erişmek, ulaşmak

 11. accessible to = ulaşılabilir, erişilebilir

 12. accommodate = (misafir, konuk vb) ağırlamak (= put up)

 13. accompany = (1) eşlik etmek, arkadaşlık etmek (= escort) (2) beraber bulunmak

ya da bir arada gözükmek (* Pain and fever accompany inflammatory diseases)

 1. accomplish = başarmak (= achieve)

 2. accumulate = (1) birikmek, çoğaltmak (2) biriktirmek, yığmak

 3. accuracy = doğruluk, kesinlik

 4. accurate = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precise, correct)

 5. accurately = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precisely, correctly)

 6. accuse (of) = birini bir şeyle suçlamak, itham etmek

 7. achieve = başarmak, yerine getirmek

 8. acknowledge as = (1) kabul etmek, — olarak tanımak (2) (mektup, mesaj vb)

aldığını gönderen kişiye bildirmek

 1. acquainted with = aşina olmak, haberdar olmak (= familiar with)

 2. acquire = (dil, miras, huy vb) edinmek, kazanmak (= obtain, attain) (*She

acquired a huge fortune.) (* I acquired Turkish but I learned English in school.)

 1. acquisition = edinim

 2. activity = faaliyet, aktivite *** activist = bir fikrin aktif destekçisi (=supporter)

 3. adapt = bir şeye uyarlamak, uydurmak ( = adjust)

 4. addict = bağımlı, tiryaki *** drug addict = eroin bağımlısı

 5. addiction to = bağımlılık, tiryakilik

 6. addition = ilave, ek

 7. additionally = ayrıca, bunun yanı sıra, buna ilaveten (= furthermore,moreover)

 8. adequately = yeterli bir şekilde (= sufficiently)

 9. adjust = (1) uyarlamak (= adapt) (2) alışmak (= get used to)

 10. adjustment = düzeltme,intibak, uyma

 11. administer = (1) idare etmek, yönetmek (2) (damardan ilaç vb) vermek, sağlamak

 12. admire = hayran olmak

 13. admit = kabullenmek, itiraf etmek

 14. adopt = (1) evlat edinmek (= take up) (2) (önlem, tedbir vb) almak (adopt

measure) (3) (başkasına ait bir şeyi) benimsemek (dil, din vb)

 1. adore = çok sevmek, tapmak

 2. adverse = zıt, kötü

 3. advocate = (1) savunmak (= defend) (2) desteklemek (= support)

 4. affect = etkilemek (= influence)

 5. aggravate = gittikçe kötüye gitmek, fenalaşmak (= deteriorate, worsen)

 6. aggressive = saldırgan

 7. aid = yardım etmek (= help)

 8. alien (to) = yabancı

 9. alongside = yanında, bitişiğinde (beside, next to)

 10. alter = değiştirmek (= change)

 11. alteration = değişiklik

 12. amazing = şaşırtıcı, hayran bırakıcı (= astonishing)

 13. amend = değişiklik yapmak (kanunda düzenleme yapmak anlamındaki gibi)

 14. amendment = değişiklik, (kanun vb) üzerinde değişiklik yapmak (= alteration)

 15. amusing = eğlenceli, zevkli

 16. announce = anons etmek, ilan etmek (= give out, declare)

 17. anticipate = ummak, beklemek

 18. apologize = özür dilemek (apologize to someone for something)

 19. appalling = korkunç (= dreadful, horrendous)

 20. appointment = (1) atama, tayin (2) randevu (= rendezvous)

 21. appreciate = (1) takdir etmek, değerini bilmek (2) anlamak, farkına varmak

 22. approach = (1) (zaman/ mesafe bakımından birine/bir şeye) yaklaşmak (* Do not

approach with fire! (2) (bankaya/yüksek bir mevkiye vb) müracaatta bulunmak, ricada

bulunmak (* She approached the bank for a loan)

 1. appropriately = uygun olarak (= suitably)

 2. approve of = onaylamak, uygun bulmak, tasvip etmek

 3. arrange = düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb)

 4. artefact = insan eliyle yapılmış (sanat)

 5. ascend = yukarı çıkmak, yükselmek, tırmanmak (= go up / climb up)

 6. ask for = ricada bulunmak, bir şey istemek

 7. aspire = şiddetle arzu etmek, çok istemek (* I’ve always aspired to be a singer)

 8. assemble = (1) bir araya getirmek, toplamak (= gather) (2) monte etmek (= put

up)

 1. assess = değerlendirmek (= evaluate)

 2. assign = atamak, tayin etmek, görevlendirmek (= appoint)

 3. assist somebody in something = birine bir konuda yardım etmek

 4. associate = (zihninde insanlar/eşyalar arasında) çağrışım yapmak, çağrıştırmak *

I always associate the smell of baking with my childhood.) (2) (kötü yolda olan veya

kötü alışkanlıkları olan insanlarla) arkadaşlık yapmak, düşüp kalkmak (* Don’t

associate with those glue-sniffers.)

 1. assume = (1) elinde delil olmadan bir şeyin doğru olduğunu düşünmek veya

kabul etmek, farz etmek (= conclude) (2) (sorumluluk/vebal vb) üstlenmek, üzerine

almak (= take on) (* I temporarily assumed the responsibility for her)

 1. assure = birine teminat vermek, emin kılmak, garanti vermek

 2. astonishment = şaşırtmak, şaşırmak (= amazement, bewilderment)

 3. attach = iliştirmek, eklemek (= enclose)

 4. attack = saldırmak, saldırı

 5. attain = elde etmek, erişmek (= gain, obtain)

 6. attainment = ulaşmak, erişmek

 7. attend = iştirak etmek, katılmak

 8. attribute = (bir sebebe/nedene) dayandırmak (= base on/upon)

 9. auditorium = dinlenme/izleme salonu, seyircilerin oturduğu bölüm

 10. available = mevcut, var olan

 11. avert = (1) olmasını önlemek (2) başka yöne çevirmek (trafik akışını vb)

 12. avoidable = kaçınılabilir, engellenebilir

 13. award = ödül

 14. backward = geri kalmış, geriye doğru

 15. badly in need of = bir şeye/birine çok muhtaç olmak

 16. barely = (1) hemen hemen hiç, neredeyse hiç (2) güçlükle (= hardly, scarcely)

 17. bargain = (1) pazarlık, anlaşma (2) pazarlık etmek (3) kelepir, ucuz eşya

 18. barren = kurak, verimsiz (= infertile, arid)

 19. basic = temel (= essential, fundamental)

 20. bazaar = pazar, alışveriş yeri

 21. behave = davranmak

 22. believe = inanmak

 23. belongings = birinin kişisel eşyaları (= possessions)

 24. beloved = sevgili, hazret

 25. bitingly satirical = aşırı alaycı, insafsızca eleştirme

 26. bizarre = tuhaf, acayip (= strange, weird)

 27. blanket = battaniye

 28. blaze = (1) ateş, alev, yangın (2) parlamak

 29. bolt = fırlayıp kaçmak, tabanları yağlamak

 30. branch = dal, branş

 31. break off = (nişan, nikah vb) bozmak, ayrılmak

 32. breed = (1) (hayvan için) doğurmak, yavrulamak (2) hayvan yetiştirmek

 33. bribery = rüşvet *** offer bribes = rüşvet teklif etmek

 34. bride = gelin

 35. brief = kısa, öz *** in brief = kısaca, öz olarak

 36. bring up = (1) çocuk büyütmek (2) kusmak (3) ortaya (konu vb) atmak

 37. broadcast = (radyo, televizyon, hava durumu için) yayın

 38. Broadly speaking = Genel konuşmak gerekirse (= generally, mostly)

 39. broil = ızgara yapmak, kavurmak

 40. bullfight = boğa güreşi

 41. bully = (1) kabadayı, zorba (2) kabadayılık yapmak, zorbalık yapmak

 42. burial = gömü, gömme

 43. burn = (1) yakmak (2) yanmak

 44. button = düğme

 45. calculator = hesap makinesi

 46. call for = talep etmek, istemek (= demand)

 47. calm = sakin

 48. can’t take one’s eyes off = gözlerini birinden veya bir şeyden alamamak

 49. cancel = iptal etmek (= call off)

 50. captivating = büyüleyici (= enchanting, fascinating)

 51. captive = tutsak, esir

 52. captivity = tutsaklık, esaret

 53. capture = yakalamak, ele geçirmek, tutsak etmek (= apprehend)

 54. careless = dikkatsiz

 55. carry out = (çalışma, deney, anket vb) yürütmek, icra etmek (= fulfil, conduct)

 56. carve = (1) (tahta vb) oymak (2) (et vb) kesmek

 57. casually = günlük, sıradan, havadan sudan

 58. caution = uyarı, dikkat

 59. cease = sona erdirmek, durdurmak ( cease-fire= ateşkes)

 60. ceaseless = aralıksız, durmadan (= non-stop)

 61. celebration = kutlama

 62. celebrity = ünlü

 63. census = nüfus sayımı

 64. ceremony = tören

 65. charge (with) = — ile yargılamak (mahkemede) (= try)

 66. circulate = dolaşmak, dolaştırmak, deveran etmek (vücuttaki kan vb)

 67. circulation = (1) dolaşım (2) gazete tirajı, günlük satış oranı

 68. cite = örneklemek, adından bahsetmek, değinmek (= refer to, mention)

 69. citizen = vatandaş *** Citizenship = Vatandaşlık

 70. clarify = açıklamak (= explain)

 71. claw = pençe, hayvan pençesindeki kıvrık tırnak

 72. clearance = (1) mağazayı boşaltma, malları elden çıkarma, tasfiye (2) izin, yeşil

ışık

 1. close = (sıfat) yakın

 2. closed = kapalı

 3. closure = (1) kapanış (2) iflas

 4. coincide with = aynı zamana denk gelmek/tesadüf etmek (= fall on the same

date)

 1. collapse = (1) (bina vb için) çökmek (2) bayılmak

 2. collapsible = katlanabilir (kanepe vb)

 3. collar = (1) yaka (2) tasma

 4. colleague = iş arkadaşı

 5. collide with = çarpışmak (= crash into)

 6. commence = başlamak (= start) *** commencement speech = açılış konuşması

 7. comment on = yorum yapmak (= interpret)

 8. commercial = ticari

 9. commit = (1) (intihara vb) kalkışmak, yeltenmek (2) (suç, cürüm) işelemek (3)

(kendini işine, ailesine vb) adamak (= devote)

 1. commit = kalkışmak, yeltenmek *** commit suicide = intihar etmek

 2. common = (1) ortak (2) sıradan, yaygın *** in common with = — ile ortak nokta

 3. commonplace = yaygın, sıradan (= ordinary, usual)

 4. commuter = ev ile iş arasında mekik dokuyan/gidip gelen

 5. companion = dost, arkadaş

 6. company = (1) arkadaşlık, dostluk (2) şirket

 7. compel = zorlamak, mecbur bırakmak (= force, oblige)

 8. compensation for = (1) tazminat ödemek (2) telafi etmek

 9. compete = rekabet etmek, yarışmak ***competition = müsbaka, yarış

 10. compete against = başkasıyla yarışmak, rekabet etmek

 11. compete with = başkasıyla aynı yerden beslenmek/geçim sağlamak (kangurular

koyunların otlaklarından otlanan rakip hayvanlar olması gibi)

 1. competition = (1) rekabet (2) müsabaka, yarış

 2. compile = derlemek, bir araya getirmek (bilgi, delil vb)

 3. complain to somebody about something = şikayet etmek

 4. completely = tamamen, bütünüyle (= entirely)

 5. comply (with) = — e uymak,— e itaat etmek (= abide by)

 6. compose = oluşturmak, meydana getirmek *** be composed of = — den

oluşmak

 1. compound = bir sürü binanın bulunduğu etrafı çevrili mekan

 2. comprise = içermek (= include)

 3. compute = hesap yapmak, bir notu bilgisayara girmek(= calculate )

 4. conceal = gizlemek, saklamak (= hide)

 5. conceive as = (1) — olarak algılamak/düşünmek (2) conceive of = bir şeyi ilk

kendisi akıl etmek (= senaryonun konusu vb) (3) gebe kalmak

 1. conclude = sonuç çıkarmak (= assume)

 2. conclusion = sonuç, netice, yargı

 3. condition = durum, hal / koşul,şart

 4. conditionally = şartlı olarak, belli şartlara bağlı

 5. conduct = (1) (deney, anket vb) idare etmek, yürütmek (= carry out) (2) (isim

hali) davranış (= behaviour)

 1. conduct = (1) (deney,çalışma vb) yürütmek,icra etmek (2) davranış (=

behaviour)

 1. confess = itiraf etmek (= speak out)

 2. confident (of) = emin

 3. confine to = (1) sınırlamak, bir yere mahkum etmek (2) hapse atmak (=

imprison)

 1. confirm = (1) onaylamak, doğrulamak (= verify) (2) (bir iddiayı, davayı vb)

güçlendirmek, pekiştirmek (= strengthen)

 1. conflict = (1) çatışma, savaş (2) anlaşamama, tartışma

 2. conflict with = çatışmak, çarpışmak, savaşmak

 3. conform to = uymak, uyuşmak (= obey the rules)

 4. confront = (1) karşılaşmak, yüz yüze gelmek (2) confront about = yüzleştirmek

 5. confuse = karıştırmak, şaşırmak

 6. conquer = (1) fethetmek (2) yenmek, galip gelmek

 7. consent = (1) razı olmak (2) izin,rıza (= permission)

 8. consent to = razı olmak

 9. consequence = sonuç, netice (= result)

 10. conserve = korumak, muhafaza etmek

 11. considerable = büyük ölçüde, önemli miktarda, azımsanamaz X

negligible(=neglicıbıl)

 1. considerably = önemli ölçüde, oldukça

 2. considerately = düşünceli/nazik bir şekilde

 3. consideration = göz önünde bulundurma/düşünme

 4. consist of = ibaret olmak, meydana gelmek

 5. conspire against = birine komplo kurmak (= plot against)

 6. constantly = 1-sürekli 2- aralıksız

 7. constantly = sürekli

 8. constitute = oluşturmak, meydana getirmek (= make up)

 9. constrain = zorlamak (= restrain, force)

 10. construct =inşa etmek, yapmak (= build)

 11. consult = danışmak (= check with)

 12. consume = tüketmek (= use up)

 13. contact with = birisi ile kontak/temas kurmak, irtibata geçmek

 14. contemporary = çağdaş, aynı çağda yaşayan

 15. content with = — den memnun

 16. contest = yarışma, müsabaka *** beauty contest = güzellik yarışması

 17. continent = kıta

 18. contract = (1) sözleşme yapmak (2) küçülmek, büzülmek (= shrink) (3) hastalık

kapmak

 1. contradict = çelişmek

 2. contradictory = çelişkili, tutarsız, kendini yalancı çıkaran (= inconsistent)

 3. contribute to = katkıda bulunmak

 4. controversial = tartışmalı, fikir ayrılığına sebep olan (= disputable, debatable)

 5. controversy = anlaşmazlık, fikir ayrılığı

 6. conventional = geleneksel, alışılagelen

 7. converse = (1) karşıt, zıt (2) konuşmak

 8. convert into = dönüştürmek (= change)

 9. convict = mahkum, tutuklu

 10. convince = ikna etmek

 11. correctly = doğru bir şekilde, düzgünce (= accurately, precisely)

 12. correspond to = bir şeyle uymak, uygun düşmek, tekabül etmek (= agree,

match)

 1. correspond with = birisi ile yazışmak

 2. counterpart = karşılığı, dengi (“Sultan” kelimesinin counterpart’ı “Kral” dır)

 3. couple = çift

 4. course = (1) gidişat, ilerleme (zaman/mekan içinde) *** in the course of = —nın

esnasında (2) (nehir için) akış yönü (3) öğrenim, kurs

 1. cramped = hijyenik olmayan

 2. crash = (1) kaza, şiddetli ses, iflas (2) yere düşme , çarpma

 3. crawl = emeklemek

 4. create = yaratmak

 5. credibly = inanılır bir şekilde (= believably)

 6. criminal = ciddi bir suç/cürüm işlemiş,suçlu

 7. crippled = felçli, kötürüm (= paralysed) (2) engellenmiş, gerilemiş (ekonomi vb)

 8. crocodile = timsah (= alligator)

 9. cross out = üstünü çizmek, silmek (= delete)

 10. crumble = ufalanmak, parçalanmak (= disintegrate, fall apart)

 11. cultivate = tarım yapmak, tarlayı vb sürüp ekmek

 12. curator = sanat galerisi/müze/kütüphane görevlisi

 13. currency = döviz

 14. curve = eğim, eğmek

 15. custom = gelenek, görenek *** customs = gümrük

 16. customary = geleneksel (= traditional

 17. debate = tartışmak

 18. debt = borç

 19. deceit = kandırmak *** deceitful = hilekar, hileci

 20. deceive = kandırmak, kafaya almak (= take in)

 21. decipher = şifresini çözmek

 22. decipher = şifresini çözmek, anlamını meydana çıkarmak

 23. declare = ilan etmek, beyan etmek

 24. decline = (1) azalmak, gerilemek (2) kibarca reddetmek (= turn down)

 25. dedicate = kendini adamak (= devote to, commit oneself to)

 26. dedicate to = kendini adamak (= devote to)

 27. deduce = sonuç çıkarmak (= conclude, assume)

 28. deduction = tümevarım, sonuç (= conclusion)

 29. deepen = derinleştirmek, derinleşmek

 30. defeat = yenmek, bozguna uğratmak (= beat)

 31. defect = bozukluk, kusur, hata, sakatlık *** speech defect = konuşma özrü

 32. defend = savunmak

 33. define = tanımlamak

 34. degeneration = yozlaşma, aslını kaybetme

 35. delay = geciktirmek

 36. delightful = zevkli, hoş

 37. deliver = (1) siparişi teslim dağıtmak/teslim etmek (= distribute) (2)doğurmak

vermek (3) deliver speech = konuşma yapmak

 1. demand = (1) talep, istek (2) talep etmek, istemek ***in demand = revaçta

 2. demobilize = askerden terhis etmek

 3. demolish = yıkmak, parçalamak (= do away with)

 4. demonstrate = (1) uygulamalı bir şekilde göstermek (= show) (2) gösteriyapmak,

protesto düzenlemek

 1. deny = (1) inkar etmek (2) yapmasını yasaklamak (deny somebody to do

something)

 1. depress = (1) üzmek (= sadden, upset) (2) bastırmak (= press down)

 2. derive from = çıkarmak, gelmek

 3. descend = inmek, azalmak

 4. desert = çöl

 5. deserve = hak etmek

 6. design = plan çizmek, tasarlamak

 7. design = tasarlamak, dizayn etmek

 8. desire = (1) istek, arzu (2) istemek, arzu etmek (= wish)

 9. desolate = mutsuz, kederli (= depressed) (2) terkedilmiş (= deserted)

 10. dessert = tatlı

 11. destination = hedef, varılacak yer

 12. destiny = kader, kısmet

 13. destroy = yıkmak, yok etmek (= damage, ruin)

 14. detain = alıkoymak, göz altında tutmak (= take into custody)

 15. detect = meydana çıkarmak, işin aslını ortaya çıkarmak (= discover, notice)

 16. detection = teşhis etmek, belirlemek

 17. deter (someone) from = caydırmak, engel olmak (= discourage)

 18. deteriorate = kötüleşmek, kötüye gitmek (= aggravate, worsen)

 19. determination = (1) azim, kararlılık (= ambition) (2) inat (= stubbornness,

obstinacy)

 1. devastate = yıkmak, tahrip etmek (= destroy)

 2. develop = (1) geliş(tir)mek, genişle(t)mek, ortaya atmak (teori, fakir vb) (2) (foto)

film banyo ettirmek (3) (vücudun ürettiği bir hastalığa) yakalanmak “develop cancer”

 1. deviate = sapmak, yönünü değiştirmek (= diverge, stray)

 2. devote = adamak

 3. diagnose as = teşhis etmek

 4. differentiate = ayırmak (= distinguish)

 5. diminish = azalmak (= decline)

 6. direct = (1) yönetmek (2) (turiste vb) yol göstermek (guide)

 7. disappearance = ortadan/gözden kaybolmak (= vanish)

 8. disclose = açığa çıkarmak, gün ışığına çıkarmak (= reveal, display)

 9. discover = keşfetmek

 10. discriminate (against) = (ırk, yaş, cinsiyet vb) ayrımcılık yapmak

 11. discriminate against = ayrımcılık yapmak

 12. discuss about = tartışmak (= argue)

 13. disease = hastalık, maraz (= illness, ailment)

 14. dismiss = kovmak (işten), kafasından çıkarmak

 15. dismissal = kovma, başından savma

 16. dispatch = göndermek, yollamak (= send, submit)

 17. display = göstermek, sergi *** on display = sergide

 18. displeased = hoşnut kalmamış, memnun olmayan (= discontented, unsatisfied)

 19. dispose of = başından atmak, — den kurtulmak (= get rid of)

 20. dispute = (1) tartışmak, anlaşamamak (= disagree) (2) anlaşmazlık (=

controversy)

 1. disqualify = diskalifiye etmek, elemek, yetersiz görmek

 2. disseminate = (bilgi, fakir vb) yaymak, dağıtmak

 3. distinct = (1) farklı, ayrı, bağımsız (= different) (2) açık seçik, net (=clear)

 4. distinguish = ayırmak, farkını söylemek (= differentiate)

 5. distort = (1) (olayın aslını) çarpıtmak, farklı bir anlam yüklemek (=misrepresent)

(2) (şeklini/biçimini vb) bozmak, tahrif etmek (= disfigure)

 1. distress = (1) tehlike (2) acı, ıstırap

 2. distribute = dağıtmak (= deliver, hand out)

 3. divert = (trafik yönünü vb) saptırmak, başka yöne çevirmek

 4. dizzy = başı dönen, kendini bayılacak gibi hisseden (= giddy)

 5. docile (dosayl) = uysal, evcil

 6. dominate = egemen/baskın olmak, hakim olmak, idaresi altına almak

 7. donate = (para, kan vb) bağış yapmak (= contribute)

 8. donation = (para, kan vb) bağış yapmak (= contribution)

 9. dowry = çeyiz

 10. dramatic = (1) tiyatro ile ilgili (= theatrical) (2) önemli, kayda değer (= drastic) (3)

ani, çok hızlı (fiyatlarda ani ve hızlı artış gibi)

 1. draw = (1) (resim vb) çizmek (2) (perde vb) çekmek, kenara almak (3) (sonuç)

çıkarmak (***draw a conclusion) (4) bir maçın berabere bitmesi

 1. dress code = (bir işyerinde veya okulda) kıyafet genelgesi

 2. drug addict = eroin bağımlısı

 3. drug dealer = eroin ticareti yapan kişi

 4. dustbin = çöp kutusu (= trash can)

 5. earth***** = deprem

 6. edit = bir kitabı basılabilir hale getirmek, editörlük yapmak

 7. edition = (kitap için) basım, baskı, yayın

 8. educate = eğitmek (= train)

 9. effect = etki (= influence, impact) *have an effect on = üzerinde etkisi olmak

 10. elect = seçmek (= vote for)

 11. eliminate = elemek, den kurtulmak (= get rid of) (2) yok etmek, yıkmak (=

destroy)

 1. elimination = (1) ortadan kaldırma, yok etme, bertaraf etme (2) hesaba katmama

 2. embarrass = utandırma (= humiliate)

 3. embrace = (1) kucaklamak (= hug, cuddle) (2) (fikir, din vb) benimsemek

 4. emerge = ortaya çıkmak (= come out)

 5. emphasize = vurgulamak

 6. employ = (1) işe almak (2) (metot, yöntem vb) uygulamak

 7. empty = (1) boşaltmak (2) boş

 8. emulate = taklit etmek,(= imitate, copy)

 9. enable = olanaklı kılmak

 10. enclose = çevresini sarmak

 11. encounter = karşılaşmak ( to face)

 12. encourage = teşvik etmek

 13. endure = dayanmak

 14. enhance = büyülemek

 15. enhancement = yükseltme, artırma, çoğaltma (= improvement, enrichment)

 16. enlarge = büyütmek, genişletmek

 17. enquire = soruşturmak

 18. enslave = köleleştirmek, esir etmek

 19. ensure = birini temin etmek/emin kılmak, birine garanti vermek

 20. entertain = eğlendirmek

 21. entirely = tamamen (= completely)

 22. entrance = giriş

 23. envy = kıskanmak, imrenmek

 24. epic = destan

 25. epic = destansı (şiir vb)

 26. equal = eşit, adil

 27. equality = eşitlik (= parity, fairness)

 28. equate = eşitlemek

 29. equip = donatmak

 30. equip = donatmak ***equipment = donanım, teçhizat

 31. erode = yıpratmak, aşınmak

 32. erupt = patlamak

 33. establish = kurmak, doğruluğunu kanıtlamak, kabul etttirmek

 34. estimate = tahmini bir şey/rakam söylemek, tahminde bulunmak (= guess)

 35. eternal = kalıcı, ebedi

 36. evaluate = değerlendirmek (= assess)

 37. evaluation = değerlendirme (= assessment)

 38. evidently = açık ve şüphe götürmez bir şekilde, delillere dayanarak (= obviously)

 39. evolve = (1) geliş(tir)mek (= develop) (2) (Biyolojide) evrim geçirmek

 40. evolve = değişmek, evrim geçirmek

 41. exaggerated = abartılı, mübalağalı

 42. excavate = kazı yapmak

 43. exceed = aşmak

 44. excessive = aşırı, abartılı (sayıda, miktarda)

 45. exchange = takas etmek, değiş tokuş etmek (= swap)

 46. exclude = çıkarmak

 47. exclusive to = herkese açık olmayan, özel (otel, tatil yeri vb)

 48. exclusively = sadece, yalnızca

 49. excursion = keşif gezisi

 50. exhibit = sergilemek

 51. exist = var olmak, mevcut hale gelmek

 52. existence = var oluş, mevcut olma

 53. expand = genişlemek, büyümek, nüfuz olarak artmak

 54. expect = ummak, beklemek

 55. expectation = umut, beklenti

 56. expense = masraf

 57. experience = (1) tecrübe (2) tecrübe etmek, yaşamak (3) olay, vukuat

 58. expire = (yiyecek, ilaç vb için) son kullanma tarihi gelmek, miadı dolmak

 59. expire = süresi dolmak

 60. Expiry Date = Son Kullanma Tarihi

 61. explode = patlamak

 62. exploit = patlatmak, sömürmek

 63. explore = keşfetmek,araştırmak

 64. export = ithal etmek

 65. expose = (1) açıklamak, arz etmek (= reveal) (2) (tehlikeye vb) maruz bırakmak

 66. express = (1) ifade etmek, iletmek (2) çabuk, hızlı (= fast)

 67. extend = (1) (tatilin, ödevin vb) süresini uzatmak (= prolong) (2) ekleme yapmak

(eve birkat daha çıkmak veya balkon eklemek gibi) (= make bigger) ***extension

 1. extract = elde etmek, çekip çıkarmak (üzümden sirke elde etmek gibi)

 2. extraordinary = (1) fevkalade, olağanüstü (= exceptional) (2) tuhaf, alışılmadık

 3. fabricate = (1) uydurmak (= make up) (2) (raf vb) monte etmek (= put up)

 4. facilitate = kolaylaştırmak

 5. fade = (1) solmak (2) solgun

 6. failure = başarısızlık

 7. faint = (1) bayılmak (= pass out) (2) solgun (ses, renk vb)

 8. fairly = oldukça (= quite, rather)

 9. falsify = (1) hesaplar üzerinde oynamak (2) sahtekarlık yapmak (= fake)

 10. familiar (with) = aşina, tanıdık

 11. famish = aç kalmak, açlıktan ölmek (= starve)

 12. fare = (otobüs, uçak vb için) fiyat

 13. fatal = ölümcül ***fatally injured = ağır yaralı, ölümcül yarası olan

 14. favourable = olumlu, yapıcı (= positive, constructive) (2) uğurlu (=auspicious)

 15. fearful for = — için korkan/endişelenen

 16. fertilize = (toprağı vb) verimli hale getirmek, verimli kılmak

 17. fetch = gidip getirmek

 18. fiancé = (erkek) nişanlı

 19. fiancée = (kız) nişanlı

 20. field trip = kır gezisi, arazi gezisi

 21. fierce = (1) şiddetli, kıyasıya, çetin (rekabet vb) (2) azgın, azmış (köpek vb)

 22. figure = (1) şekil, figür (2) rakam, sayı (3) figure out = anlamak (= make out)

 23. filthy = (1) pis, kirli (2) dayanıksız, sağlam olmayan

 24. finance = finanse etmek, paraca desteklemek

 25. fine = (1) ince ince/küçük doğranmış (et, patates vb) (2) iyi, güzel (3) para

cezası

 1. firework = havai fişek

 2. fit = (1) sağlıklı, zinde, sıhhati yerinde (= robust, healthy) (2) (bir kıyafetin şıklık

bakımından değil de bedene oturması anlamında) yakışmak (3) sara nöbeti (=

seizure)

 1. flatmate = ev arkadaşı

 2. flattery = birine yağ çekme

 3. flee = kaçmak (= escape)

 4. fleece = koyun postu (yünlü) *** hide = yünsüz post

 5. flight = (1) uçuş (2) uçak (= airplane = aeroplane)

 6. flow = (nehir vb için) akmak *** overflow = taşmak

 7. fluctuate = dalgalanmak, istikrarlı gitmemek, bir artmak bir azalmak

 8. fluctuate = dalgalanmak

 9. focus on = odaklanmak, yoğunlaşmak (= concentrate on, centre on)

 10. fold = (1) katlamak, kıvırmak, bükmek (2) bir şeyin — katı, — misli (twofold,

tenfold = iki katı/misli, on katı/misli)

 1. force = zorlamak

 2. forceful = (1) güçlü, zorlu (2) etkili, ikna edici

 3. forecast = önceden tahmin etmek (= predict)

 4. forge = taklidini yapmak, sahtesini çıkarmak

 5. forgery = sahtekarlık (= counterfeit, fake)

 6. forgery = sahtekarlık, kalpazanlık

 7. former = önceki (iki şeyden bahsederken ilk söylenen kişi veya şey)

 8. formerly = evvelki, önceki

 9. formulate = formülleştirmek, formüle dökmek

 10. forthcoming = yakınlaşmakta olan, gelmekte olan ( Christmas vb.)

 11. fortify = takviye etmek, sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek (= strengthen, enrich)

 12. fracture = kırılmak, çatlamak ( kemik, kolon vb)

 13. frail = zayıf, cılız (= feeble)

 14. frame = çerçeve

 15. freed = serbest kalmış, özgür (= at liberty, at large)

 16. fulfil = (görev, sorumluluk vb) yerine getirmek, icra etmek (= carry out)

 17. fundamental = esas, temel, zorunlu (= essential)

 18. funeral = cenaze töreni

 19. fussy = aşırı titiz (= fastidious, meticulous, diligent)

 20. fuzzy = tüylü

 21. gather = (1) toplamak, bir araya getirmek (2) bir araya gelmek

 22. gender = cinsiyet (= ***)

 23. generate = (1) (ısı, elektrik vb) üretmek (2) (tartışma vb) ortaya atmak

 24. genre (= canr) = tür, çeşit, nevi (= type, sort)

 25. get rid of = başından atmak, defetmek

 26. giant = dev X dwarf

 27. give up = vazgeçmek, bırakmak (= abandon, abort)

 28. glance = göz atmak

 29. gloom = karanlık ***gloomy = üzüntülü, hüzünlü

 30. glorify = yüceltmek, övmek (= praise)

 31. goal = amaç, gaye (= aim)

 32. govern = yönetmek

 33. government = hükümet

 34. grab = kapmak, el koymak (= snatch)

 35. gradually = yavaş yavaş, kademeli olarak

 36. grant = vermek, bahşetmek (burs, bağış vb)

 37. grasp = (1) (bir nesneyi) kavramak (2) (bir konuyu) kavramak, anlamak

 38. graveyard = mezarlık (= cemetery)

 39. groom = damat

 40. grow tired of = — den yorulmak

 41. growl = köpek ve benzeri hayvanların çıkardığı hırlama sesi

 42. guide = rehber, rehberlik etmek

 43. harass = saldırmak, taciz etmek ******ual harassment = cinsel taciz

 44. harbour = (1) liman (2) barındırmak, sağlamak

 45. hardship = zorluk

 46. harshly = (1) sert bir şekilde (2) kabaca

 47. hasten = acele etmek

 48. havoc = hasar, yıkım (= destruction)

 49. hazard = tehlike

 50. hazardous = tehlikeli (= perilous)

 51. hectic = heyecanlı, telaşlı, hareketli (program, ofis vb)

 52. hesitate = duraklama

 53. highly = oldukça, epey (= extremely)

 54. hinder = (1) engel, mani (2) engel olmak, mani olmak

 55. hire = (1) kiralamak (2) işe almak (= employ)

 56. hitchhiker = otostopçu

 57. hollow = oyuk, boşluk (ağaç kovuğu vb) *** hollow promise = boş vaat

 58. hopefully = inşallah (= with any luck)

 59. horrible = korkunç

 60. huge = iri, büyük (= enormous, immense)

 61. humiliate = aşağılamak, rezil etmek, utandırmak (= embarrass)

 62. hunter = avcı

 63. hurricane (hörikeyn) = kasırga

 64. iceberg = buz dağı (= glacier)

 65. identify = teşhis etmek, kimliğini belirlemek, sınıflandırmak

 66. idle = tembel (= lazy, indolent) X (= hardworking)

 67. ignore = görmezden kalmak, kale almamak (= take no notice)

 68. illusion = hayal,hülya, kuruntu

 69. illustrate = örneklemek

 70. imagine = hayal etmek

 71. imitate = taklit etmek

 72. immediate = (1) derhal, acele, çabuk (2) (akraba için) en yakın

 73. immobilize (immmobilayz) = hareketsiz/sabit kılmak

 74. impact = çarpmak

 75. impeach = suçlamak, itham etmek (= accuse)

 76. implement = gerçekleştirmek (realize)

 77. implicate = bulaştırmak

 78. imply = ima etmek

 79. impose = zorla kabul ettirmek, koymak( vergi), yük olmak

 80. imprisonment = hapse atmak (= incarceration)

 81. improve = geliştirmek

 82. inaudible = duyulamaz, işitilemez (ses vb)

 83. incapable of (inkepıbıl) = kabiliyetsiz, yeteneksiz (= unskillful)

 84. incapacitate = yetersiz bırakmak, olanak tanımamak, aciz bırakmak (=

debilitate)

 1. incessant = aralıksız, sürekli

 2. incline = eğmek, eğilimi olmak, fikrini vermek

 3. include = dahil etmek, içermek (= consists of, incorporate) x exclude

 4. incorporate into = dahil etmek (= include, integrate)

 5. incredible = inanılmaz ( = unbelievable)

 6. indicate = göstermek, belirtisi olmak

 7. indifference to = kayıtsız, ilgisiz olmak

 8. induce = -e neden olmak, ikna etmek

 9. inevitable = kaçınılmaz (= inescapable)

 10. infer = anlamak, sonucunu çıkarmak

 11. influence = (1) etki (= impact, effect) (2) etkilemek

 12. influential (influwenşıl) = nüfuzlu, sözü geçer, çevresi geniş (=well-connected)

 13. inherit = mirasa konmak, miras olarak almak (= come into)

 14. inhibit = göz dağı vermek

 15. initially = başlangıçta, ilk etapta (= at first)

 16. initiate (inişiyeyt)= başlatmak (= start, commence)

 17. injure = incitmek

 18. injustice = eşitsizlik, adaletsizlik (= inequality, unfairness)

 19. innovate = yeni bir şey icat etmek, yenilik getirmek (= invent)

 20. innovation = yenilik, yeni bir şey icad etmek

 21. innovative = yenilikçi, icatçı

 22. insatiable (inseyşıbıl) = (1) gözü doymaz, doyumsuz, aç gözlü (2) obur,

pisboğaz

 1. insignificant = (1) ehemmiyetsiz, önemsiz (2) anlamsız, manasız

 2. insist (on) = ısrar etmek (= persist in)

 3. inspect = incelemek

 4. instantaneously = anlık, bir anda olan, aniden (= immediately, instantly)

 5. institute = kurmak

 6. instruct = talimat vermek

 7. insulate (against) = yalıtmak, (soğuğu/sesi vb) kesmek (hırkanın soğuğu

kesmesi gibi)

 1. integrate = bütünleşmek, kaynaşmak

 2. intelligence = (1) zeka, akıl (2) haber ajansı

 3. intention (intenşın) = niyet

 4. intentional = kasıtlı,maksatlı,bilebile (= deliberately)

 5. interaction (with) = etkileşim

 6. interfere = başkasının işine burnunu sokmak

 7. interfere with = karışmak, müdahale etmek

 8. interpretation = yorum, çeviri

 9. interrogate = sorguya çekmek

 10. interview = (1) röportaj, röportaj yapmak (2) mülakat, mülakat yapmak

 11. intimate = (1) samimi (2) tanıdık, aşina (alışılan plaj, trafik manzaraları vb)

 12. introduce = (1) tanıştırmak (2) yeni bir icadı/fikri ortaya atmak

 13. invade = işgal etmek, istila etmek (= attck, occupy)

 14. invaluable = paha biçilmez, çok değerli (= priceless)

 15. invent = icat etmek (= make up)

 16. invest (in) = para yatırımı yapmak

 17. investigate = araştırmak, incelemek (= search, look into)

 18. invoke = dilemek

 19. involve = (1) dahil etmek (2) gerektirmek

 20. involvement = dahil olma, karışma (= association, participation)

 21. irregularity = (1) yolsuzluk, hile (2) düzensizlik

 22. isolate = izole etmek, (iki şeyi vb) birbirinden ayırmak, tecrit etmek

 23. jeopardize (ciopidayz) = tehlikeye atmak (= endanger, imperil)

 24. join = katılmak, iştirak etmek

 25. joint = (1) eklem, mafsal (2) ortaklaşa yapılan (= mutual)

 26. justify = doğrulamak

 27. kennel = köpek kulübesi

 28. keyhole = anahtar deliği

 29. kidnapper = adam/çocuk kaçıran (= abductor)

 30. knock = (1) devirmek (2) (kapı vb) çalmak

 31. knowledge = bilgi

 32. label = etiketlemek

 33. lamb = (1) kuzu (2) kuzu eti

 34. latter = sonraki x former = önceki

 35. lawyer = avukat (= solicitor)

 36. leak = (1) (su, yağ vb) sızmak (2) (bilgi, gizli sırlar vb) medyaya sızmak

 37. legend = efsane (= myth)

 38. legislate = yasamak

 39. leisure = boş vakit

 40. lessen = azaltmak (= diminish)

 41. levy = zorla toplama (haraç)

 42. Likewise = Buna benzer şekilde, Aynen bunun gibi (= Similarly)

 43. listless = yorgun, bitkin (= exhausted)

 44. literacy = okur yazarlık

 45. litter = çöp (= trash, garbage, rubbish)

 46. loathe = nefret etmek (= abhor, hate)

 47. locate = yerleştirmek

 48. location = mevki, yer

 49. loose = gevşek, sıkıca bağlanmamış, gevşemiş X tight

 50. lovely = sevecen, sevimli

 51. luggage (lagiç) = bagaj

 52. magical (mecikıl) = sihirli

 53. mainstream = pek çok kişi tarafından kabul gören inanış veya düşünce

 54. maintain = korumak

 55. make a decision = karar vermek

 56. manage = (1) başarmak, üstesinden gelmek (2) yönetmek, idare etmek

 57. management = yönetim idare

 58. manipulate = elinde oynatmak

 59. manner = davranış, tutum (= attitude)

 60. manufacture = fabrikada üretmek

 61. march = ilerleme, ilerleyiş, marşla yürümek

 62. massacre (messekı=r) = soykırım, katliam (= genocide)

 63. master = (1) efendi, sahip (2) hakim olmak, bir şeyi detaylarıyla bilmek (=

govern)

 1. masterpiece = şaheser, baş yapıt

 2. mature (maçu=) = olgun

 3. meadow = çayır, otlak, mera (= pasture)

 4. meander = (1) dolambaçlı yol (2) avare avare dolaşmak

 5. measure (mejı=r) = (1) ölçü, ölçmek (2) tedbir, önlem (= precaution)

 6. mediate between = arabuluculuk etmek, arasını bulmak

 7. meet = (1) (ihtiyaç, talep vb) karşılamak (2) tanışmak (3) (bir yolcuyu)karşılamak

 8. memorial = anıt

 9. memory = hafıza

 10. merge = birleşmek, bir araya gelmek ( iki şirketin birleşmesi vb)

 11. migrate = göçmek

 12. minor = (1) az (2) önemsiz, küçük *** minority= azınlık

 13. miraculously = mucize eseri

 14. misbehave = terbiyesizlik yapmak, kötü davranışlar sergilemek

 15. mischief = yaramazlık, haşarılık (= misbehaviour)

 16. misunderstanding = yanlış anlaşılma (= misconception)

 17. mix up = aklını karıştırmak,karıştırmak

 18. mock at = dalga geçmek, alay etmek (= tease, make fun of)

 19. modify = değiştirmek (= change)

 20. mood = ruh hali, moral ***in a bad mood = morali bozuk olmak

 21. mourning = yas, keder (= lamentation) ***mournful = yaslı, yas tutan

 22. move = (1) hareket etmek, taşımak (2) (bir yerden bir başka yere) taşınmak

 23. movement = (1) hareket (2) (edebiyatta vb) akım

 24. multinational = çok uluslu

 25. municipality = belediye

 26. murder = (1) öldürmek, cinayet işlemek (= kill) (2) cinayet

 27. mystery = gizem, sır (= enigma)

 28. narrowly = kıl payı (= She narrowly escaped death yesterday.)

 29. native to = yöreye has/özgü

 30. neglect = ihmal etmek (= ignore)

 31. nervous = gergin (sınav öncesi vb..) *** nervous attack = sinir krizi

 32. neutrality (nötraliti) = tarafsızlık (= impartiality)

 33. notice = (1) ilan (2) fark etmek

 34. obese = şişman, obez

 35. obey = uymak, itaat etmek ( kurallara vb)

 36. objection = itiraz

 37. obligation = zorunluluk, mecburiyet

 38. obscure = (1) silik (2) anlaşılmaz hale getirmek, karışık hale getirmek (=

confuse)

 1. observe = gözlemlemek

 2. obsolete = modası geçmiş, eskide kalmış

 3. obtain = elde etmek (= gain, attain)

 4. occasion = (1) özel olay, önemli gün (2) durum, hal

 5. occasional = ara sıra, nadiren (= infrequent)

 6. occupy = (1) (ülke/şehir vb) işgal etmek (2) bir mekanı doldurmak, yerleşmek

 7. occur= meydana gelmek

 8. occurrence = vukuat, olay

 9. odd = (1) tuhaf (=strange, weird *(wiyırd) (2) odd numbers = tek sayılar (1,3,5 ..)

 10. Oddly enough! = Ne tuhaftır ki …!

 11. odour = koku ***odourless = kokusuz X (aromatic = hoş kokulu)

 12. offend = (1) gücendirmek, kırmak (2) (hafif) suç işlemek

 13. offer = (1) teklif, teklif etmek (2) (imkan, fırsat vb) sağlamak, sunmak

 14. officially = resmen, resmi olarak

 15. opportunity = fırsat *** opportunist = fırsatçı

 16. opposition = karşıtlık, muhalefet,zıtlık

 17. oppress = zulmetmek (= persecute)

 18. ordinary = sıradan, alışılagelmiş (= commonplace, mundane, average)

 19. originally = ilk başta, ilk önceleri (= initially, at first)

 20. ornament = (1) süs, süs eşyası (2) süslemek

 21. orphan = yetim bırakmak

 22. outcrop = yeryüzüne çıkmış katman

 23. outcry = feryat figan, çığlık

 24. outdo = birini geride bırakmak, sollamak, ekarte etmek (= surpass)

 25. outing = gezi, gezinti

 26. outlet = (sadece bir çeşit ürün veya sadece bir firmanın ürününü satan) şube

 27. overlap = üstüste binmek

 28. overlook = (1) göz ardı etmek, görmezden gelmek (= ignore) (2) (bir evin denize

bakması, bir ofisin otoparka bakması gibi) — e bakmak

 1. overtake = (arabasıyla bir başka arabayı) sollamak

 2. overtake = sollamak, bastırmak

 3. partially = kısmen

 4. participate in = katılmak, iştirak etmek (= take part in, join, attend)

 5. participation = iştirak, katılım ***participatory = katılımcı

 6. particular (pıtik=ulır) = özel, önemli *** in particular = özellikle

 7. particularly = özellikle

 8. passenger = toplu taşıt yolcusu

 9. passionately = ihtirasla, tutkuyla

 10. patiently = sabırla, sabırlı bir şekilde (= uncomplainingly)

 11. pavement = kaldırım (= side-walk)

 12. peace and quiet = huzur ve sükunet

 13. peak = doruk, zirve *** at peak = zirvede, dorukta

 14. peculiar = tuhaf, acayip (= odd, weird, strange)

 15. pedestrian = yaya

 16. penalize = ceza vermek, cezalandırmak (= punish)

 17. perceive = algılamak

 18. permission = izin, müsaade

 19. persevering = sebatkar, gayretli

 20. persist = ısrar etmek, sürüp gitmek

 21. persuade = ikna etmek

 22. pessimism = kötümserlik ***pessimist = kötümser ***optimist = iyimser

 23. pet = ev hayvanı

 24. pioneer = öncü, yol açan, öncülük eden (= forerunner)

 25. placement = yerleştirme

 26. plague (pleyg) = (1) veba (2) öldürücü salgın hastalık (3) (bela vb) musallat

olmak

 1. plain = (1) düz, sade (2) ova, düzlük

 2. plead = yalvarmak , rica etmek

 3. please = (1) memnun etmek, tatmin etmek (= satisfy) (2) Lütfen!

 4. pledge (plec) = ciddi bir söz vermek, ciddi bir vaat

 5. poem = şiir ***poetry = şiir

 6. point = (1) anlam, mana ***pointless = anlamsız (2) (zamanda/mekanda

vb)nokta

 1. policy = tutum, kural, prensip, ilke

 2. polio = çocuk felci

 3. pose = ortaya çıkarmak, poz vermek

 4. possess = sahip olmak, etkilemek

 5. possession = eşya, mal mülk

 6. post = (1) vazife, görev, iş (2) posta

 7. postpone = ertelemek (= put off)

 8. practically = 1-hemen hemen 2-uygun olarak, pratik olarak

 9. praise = övmek (= glorify, compliment)

 10. precede = – den önce gelmek

 11. predict = tahminde bulunmak

 12. predictable = tahmin edilebilir, sağı solu belli

 13. prejudice = ön yargı (= bias)

 14. present = (1) sunmak, tanıtmak (2) mevcut, var olan (= existing)

 15. preserve = korumak, muhafaza etmek

 16. pressure = baskı, basınç ***under pressure = baskı altında

 17. prevent = engel olmak, mani olmak

 18. previously = önceden, eskiden (= formerly)

 19. prior (to) = — den önce, — den evvel

 20. prison = hapishane (= jail)

 21. probability = olasılık

 22. process = (bir malzemeyi) işlemek

 23. progress = ilerlemek ***in progress = devam eden, ilerlemekte olan

 24. promote = (1) terfi etmek, makamını yükseltmek (2) reklam yapmak

 25. prompt = çabuk, ivedi, acele, vakit geçirmeden (= punctual, immediate)

 26. promptly = derhal, hemen

 27. proofread = bir metni inceleyip üzerindeki yanlışları düzeltmek

 28. properly = adam akıllı

——————————————————————————–

 1. property = mal, mülk

 2. proportion = oran ***in proportion to = —e oranla

 3. protection against = koruma

 4. provoke = kışkırtmak, tahrik etmek

 5. publish = (kitap, kaset vb) yayımlamak

 6. purchase (pö=çıs) = (1) satın almak (2) satın alınan eşya

 7. purchase = satın almak (= buy)

 8. purpose = amaç, gaye

 9. pursue = takip etmek (= follow, chase) ***in pursuit of = —nın peşinde

 10. push = itmek X pull = çekmek

 11. put forth = öne sürmek, ortaya atmak (= put forward, bring up)

 12. queue = sıra, kuyruk

 13. race = (1) ırk (2) yarış

 14. racism = ırkçılık, milliyetçilik (= nationalism)

 15. raid = yasadışı işlere yapılan baskın (= seizure)

 16. raise = (1) artırmak, yükseltmek, kaldırmak (su seviyesini, maaşları vb) (2)

(hayvan/insan) yetiştirmek, büyütmek (3)(sorun, konu, fikir vb)ortaya atmak

 1. rate = oran, hız

 2. receive = almak, kabul etmek

 3. reckless = = dikkatsiz, pervasız (= irresponsible, thoughtless)

 4. recklessly = dikkatsizce, pervasızca (= irresponsibly, thoughtlessly)

 5. recognize = (daha önce gördüğü birini veya bir şeyi gördüğünde) tanımak

 6. recommendation = tavsiye, öneri

 7. referee = hakem (= arbitrator)

 8. refreshing = canlandırıcı, serinletici (aperatif yiyecek, temiz hava vb)

 9. refugee = mülteci

 10. refund = parayı iade etmek

 11. regard = (1) saygı (= respect) (2) göz önünde bulundurmak

 12. regional = bölgesel

 13. register = (1) sicil,kütük (2) kaydetmek

 14. regret = (1) pişmanlık (2) üzüntü

 15. regretful = pişman, üzgün (= remorseful)

 16. regrettable = üzücü, üzüntü/keder/esef verici

 17. regularly = düzenli bir şekilde *** on a regular basis = düzenli bir şekilde

 18. rehearse (rihörs) = prova yapmak ***rehearsal = prova

 19. reject = red etmek (= turn down)

 20. rejection = ret, kabul etmeme (= refusal)

 21. relate = (1) rivayet etmek, anlatmak, aktarmak (2) ilişkili/alakalı olmak

 22. release = serbest bırakmak,salmak (= let out)

 23. relentless = (1) merhametsiz (2) amansız, hummalı, aralıksız devam eden

 24. relief = rahatlama, ferahlama ***relief work = afet kurtarma ekibi

 25. relocate = yerini değiştirmek, yerinden etmek (= displace)

 26. reluctant (rilaktınt) = isteksiz (= unwilling)

 27. remain = kalıntı

 28. remark = (1) söylemek, belirtmek (2) düşünce, fikir

 29. remembrance = anma, hatırlama, yad etme (= commemoration)

 30. reminiscent of = andıran, hatırlatan, anımsatan (= suggestive of)

 31. remote = (1) uzak, ırak (2) ıssız, ücra ***remote control = uzaktan kumanda

 32. removal = (1) (leke vb şeylerin) çıkarılması, sökülmesi (2) (evin vb) taşınması

 33. remove = (1) (leke vb) çıkarmak, temizlemek (2) sökmek

 34. repeatedly = defalarca, tekrar tekrar (= continually, constantly)

 35. repetitive = monoton, sıkıcı

 36. replace (with) = (1) eski yerine koymak (2) — ile değiştirmek

 37. replica = aslına çok benzeyen kopya

 38. request = rica etmek

 39. require = gerektirmek (= necessitate)

 40. requirement = ihtiyaç, gereksinim

 41. resentful = alıngan, darılmış

 42. reside = ikamet etmek, yerleşmek

 43. resident = bir yerde ikamet eden, halk (apartman, mahalle sakini vb)

 44. resign from = — den istifa etmek ***resignation = istifa

 45. resolve = (1) çözmek (= sort out) (2) karar vermek

 46. resort = (1) son çare olarak bir şeye başvurmak (2) tatil yeri/beldesi

 47. response = karşılık, cevap

 48. restlessness = huzursuzluk, içinin rahat olmaması X calmness

 49. result = sonuç (= outcome)

 50. reveal = açığa çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak (= disclose, display)

 51. revenge = intikam, intikam almak *** take revenge on = intikam almak

 52. revolve = (1) dönmek (2) döndürmek, çevirmek

 53. reward = (1) ödül (2) ödüllendirmek *** rewarding = tatmin edici (iş vb)

 54. ride = (at, bisiklet vb) binmek

 55. rightfully = haklı olarak, haklı yere X wantonly = durduk yere, sebepsiz yere

 56. rise = ortaya çıkmak, artmak, yükselmek

 57. rob somebody of something = birini soymak ***robbery = soygun

 58. robust (rıbast) = turp gibi, sapasağlam

 59. rough (raf) = (1) kaba pürüzlü (zemin, yüzey vb) (2) nazik olmayan, sakar bir

şekilde (3) (deniz/okyanus için) dalgalı, fırtınalı

 1. rubble = enkaz, yığın (= wreckage)

 2. sacrifice = adamak, kurban adamak

 3. salute = selamlamak (= greet)

 4. satisfaction = tatmin, memnuniyet

 5. savage = vahşi

 6. scald = kaynar suyla yakmak/haşlamak (el, kol vb)

 7. scalp = kafa derisini yüzmek

 8. scarce = seyrek, az

 9. scarcely = hemen hemen hiç (= barely, hardly)

 10. scatter = saçmak, serpmek

 11. sceptical = şüpheci (= cynical)

 12. scratch = (1) kazımak, tahriş etmek (2) tırmalamak

 13. sculpture = heykel ***sculptor = heykeltırtaş

 14. seam = (1) kıyafetlerin dikiş yerleri (2) (yara için) dikiş yeri

 15. seasonal = mevsimine uygun

 16. secure = güvenli, emniyetli (= safe)

 17. sedate = (1) sakinleştirmek, yatıştırmak (2) sakin, soğukkanlı (= composed)

 18. seed = tohum

 19. seize = (1) baskınla ele geçirmek (= raid) (2) (birinin kolunu vb) kavramak

 20. sense = (1) duygu **sensitive = hassas, duygusal (2) mantık **sensible

=mantıklı

 1. sentence = (1) birini hapse/cezaya mahkum etmek (2) cümle

 2. sentimental = duygusal (= emotional)

 3. session = toplantının her bir oturumu

 4. sewage = lağım, kanalizasyon

 5. shade = (1) gölgelik (2) renk tonu

 6. shortcoming = kusur, eksik, noksan

 7. shorten = kısaltmak

 8. show off = hava atmak

 9. shuffle = karıştırmak ( iskambil kağıtlarını); ayak sürüyerek yürüme

 10. sigh = iç çekmek *** a sigh of relief = derin/rahat bir nefes

 11. significant = (1) önemli, kayda değer (2) manalı, anlamlı

 12. silent = sessiz, sakin

 13. simply = (1) basit bir şekilde (2) sadece, yalnızca (= only, solely, merely)

 14. simulate = taklit etmek *** simulation = taklit

 15. sink = (1) batmak (2) lavabo, musluk taşı

 16. situate = konuşlandırmak, yerleşmek, yerleştirmek (= locate)

 17. size = (1) (insan için) kıyafet bedeni (2) ebat, boyut

 18. skill = beceri, yeti, istidat (= talent, ability)

 19. slaughter = (1) kurban etmek, kesmek (2) öldürmek, cinayet işlemek (= murder)

 20. slavery = kölelik

 21. sleeve = gömlek, gömlek kolu *** buy on the sleeve = veresiye satın almak

 22. slight = hafif, az

 23. slip = kaymak *** slip of the tongue = dil sürçmesi

 24. smash = (cam, kapı vb) paramparça etmek, kırıp parçalamak

 25. smother (smadır) = (1) (yastık vb ile) boğmak (2) üzerini örtmek, kamufle etmek

 26. snap = (fotoğrafçılıkta) poz

 27. soap = sabun ****soap opera = pembe dizi

 28. sociable = sıcak kanlı, insanlarla çabuk kaynaşan

 29. solely = yalnızca, sadece

 30. soothing = yatıştırıcı (= comforting, calming)

 31. spectacular = görkemli, harikulade

 32. spectacular = görkemli, muhteşem (= impressive, stunning)

 33. spend = harcamak ( para vb)

 34. spillage = (yere vb) dökülen şey, döküntü (su vb)

 35. spin = (1) fırıl fırıl dönmek (2) (ip için) eğirmek

 36. spine = omurga, belkemiği

 37. spiritual = manevi, ruhani

 38. spoiled = şımarık (= mischievous (=misçivıs)

 39. spouse = eş (karı veya koca)

 40. spread = yaymak, yayılmak ***widespread = geniş çaplı, yaygın

 41. spring = (1) bahar mevsimi (2) su kaynağı

 42. stability = istikrar, denge

 43. staff = personel

 44. stage = (1) sahne (tiyatro) (2) aşama, merhale

 45. stage = sahne, derece

 46. startle = (1) korkutmak, ürkütmek (2) şaşırtmak, affalatmak

 47. statement = (1) söz, ifade (2) demeç *** give statement = ifade vermek

 48. statue (steyçu) = heykel

 49. steadily = sabit bir şekilde, istikrarla (= constantly)

 50. steal = çalmak, hırsızlık yapmak

 51. stealthily (steltili) = hırsız gibi, sinsi bir şekilde (= sneakily (snikili)

 52. stem = ağaç gövdesi *** stem from = — den kaynaklanmak

 53. stimulate = (1) teşvik etmek, motive etmek (= encourage) (2) (beyni) uyarmak

 54. stir = (1) karışıklık, kargaşa (2) karıştırmak ( çorba vb) ***Stir up = Kızıştırmak

 55. store = depo, depolamak

 56. storm = fırtına ***blizzard = kar fırtınası

 57. stranger = yabancı, ecnebi

 58. stray = (1) başıboş aylak kimse (2) sokakta yaşayan kedi, köpek vb

 59. stress = (1) buhran, bunalım, stres (2) vurgulamak (= emphasize)

 60. stretch = (1) uzamak, uzanmak (2) germek

 61. strike = (1) grev *** on strike = grevde (2) darbe, vuruş

 62. stroll = ağır ağır dolaşmak (= go for a stroll = dolaşmaya çıkmak)

 63. subject to = (1) (ölüme, yalnız kalmaya vb) maruz kalmış (2) olası, muhtemel

 64. substantial = çok önemli, önemli ölçüde

 65. sue = dava açmak

 66. sufficiently = yeterli miktarda

 67. suffrage = oy kullanma hakkı

 68. suggestion = öneri, tavsiye

 69. suggestive of = manalı, imalı, insanın aklına bir şey getiren

 70. suit = yakışmak (kıyafetin vb.)

 71. supply = (1) tedarik etmek,sağlamak (2) kaynak *** supply of water= su kaynağı

 72. support = desteklemek

 73. supportive = (1) destek veren, anlayış gösteren (2) yardımsever, şefkatli

 74. suppress = (duygularını, bağışıklık sistemini vb) baskılamak

 75. surpass = üstün olmak, geride bırakmak, üstün olmak

 76. surrender = teslim olmak X surround

 77. suspend = askıda , muallakta bırakmak, okuldan uzaklaştırma

 78. suspicion = şüphe

 79. symptom = semptom, belirti (hastalık vb için)

 80. take off = (1) havalanmak (2) taklit emek

 81. take on = (sorumluluk vb) üstlenmek

 82. tame = evcil hayvan (= docile, domesticated)

 83. tapestry = duvar halısı

 84. tasteful = (1) zevkli, zevkine düşkün kişi (2) zevkle yapılan/hazırlanan (desen

vb)

 1. tasty = lezzetli

 2. temple (tempıl) = tapınak, mabet (= shrine, sanctuary)

 3. tenderness = şefkat, merhamet, anlayış (= affection)

 4. terminal = (1) ölümcül (hastalık) (= perishing) (2) uçta/sonda bulunan, son, nihai

 5. terminate = (1) (sözleşme, kontrat vb) sonlandırmak, bitirmek (2) yok etmek

 6. territory = bölge, arazi

 7. the rest of… = — nın geri kalanı

 8. thoughtless = düşüncesiz, patavatsız, kaba (= tactless, rude)

 9. throughout = boyunca

 10. throw = atmak, fırlatmak

 11. throw out = (çöp vb) dışarı atmak

 12. thunderstorm = yıldırımlı fırtına

 13. tomb = mezar, kabir, türbe (= grave)

 14. tough = (1) sert, katı, dayanıklı madde (2) (yiyecek vb) çiğnenmez, iyi pişmemiş

(3) (insan için) çetin, dayanıklı, çok hayat tecrübesiyle yoğrulmuş

 1. trace = iz, izini sürmek

 2. trade = (1) ticaret yapmak, alım satım yapmak (2) ticaret

 3. traditional = geleneksel

 4. trail = iz, patika

 5. train = (1) eğitmek, eğitim görmek (= educate) (2) idman/antrenman yapmak

(3)stajyerlik/çıraklık yapmak

 1. transmit =(1) göndermek, iletmek (mesaj vb) (2) (hastalık vb) bulaştırmak

 2. trash = çöp (= garbage)

 3. treasure (trejı= )= hazine

 4. treat = (1) tedavi etmek *** treatment = tedavi (2) davranmak

 5. trick = hile, tuzak, çeldirme ***play a trick on = kandırmak, kötü şaka yapmak

 6. trim = (1) (ağaç) budamak (2) (saç) kırpmak, kesmek

 7. tripe = işkembe

 8. truthful about = (1) sadece doğruyu söyleyen (2) gerçeklere uygun, doğru (söz)

 9. turn in = (1) (yetkili kişiye) teslim etmek (2) uyumaya gitmek

 10. unattended = sahipsiz, sahibi ortada gözükmeyen (eşya, çocuk vb)

 11. unbearable = katlanılmaz, dayanılmaz (baskı, sıcaklık, soğuk vb) (=intolerable)

 12. uncultured = kültürsüz, tahsilsiz, cahil (= uncultivated, boorish, unsophisticated)

 13. undermine = zayıflatmak, baltalamak, temelini çürütmek (= weaken)

 14. undertake = (zor ve üzün sürebilecek bir işi) üstlenmek, sorumluluğunu almak

 15. undertake = üstlenmek (= take on)

 16. unfortunate = talihsiz, şansız (= unlucky)

 17. unlimited = sınırsız (= unrestricted)

 18. unreliable = güvenilmez

 19. untimely = vakitsiz, yersiz, olmadık zamanda (= at an awkward time)

 20. unusual = sıra dışı, alışılmamış (= extraordinary, exceptional)

 21. unwind = (1) (özellikle işten sonra) rahatlamak, dinlenmek (2)

düğüm/sargıçözmek

 1. upgrade = (bilgisayar gibi makineleri) güncellemek, modelini yenilemek

 2. urgent = acil (= pressing)

 3. vacation = tatil

 4. vague (veyg) = (1) belirsiz, üstü kapalı (2) net hatırlanamayan şey X vivid

 5. valley = vadi

 6. vanish = 1- ortadan kaybolmak 2-yok olmak

 7. variety = değişiklik, çeşitlilik

 8. vast = büyük, engin, muazzam (= immense, tremendous, huge)

 9. vet = veteriner

 10. vigorously = gayretle (= diligently)

 11. violate (vayoleyt) = (kural, kanun, hak vb) ihlal etmek, çiğnemek (= abuse)

 12. violent = şiddetli, şiddet içerikli

 13. virtually = hemen hemen, neredeyse (= practically, nearly, almost)

 14. vocation = meslek

 15. volunteer = gönüllü, ücret almadan yardım eden

 16. vote for/against = (1) oy (2) oy vermek

 17. voyage = deniz yolculuğu

 18. wantonly = (1) durduk yere, sebepsiz yere (2) ahlaksızca, şehvetle

 19. wear = takınmak( gözlük, kolye, kıyafet),giymek

 20. weep = ağlamak, sızlamak (= cry, sob)

 21. whirl = (1) hızla dönmek (2) girdap

 22. wholly = tamamen, tümüyle, bütünüyle (= entirely)

 23. widely = geniş çapta, oldukça

 24. widow = kadın dul ***widower = erkek dul

 25. withdraw from = (1) (savaştan,seçimlerden vb) geri çekilmek (= pull out of) (2)

(bankadan, hesaptan vb) para çekmek

 1. withdrawn = içine kapanık (= reserved, inhibited)

 2. witness = (1) şahit olmak (2) tanık, şahit, görgü tanığı

 3. worthless = değersiz (= valueless)

 4. yard = avlu, bahçe

 5. yield = (1) ürün meyve vermek (2) ürün kazanç

 6. zip = fermuar

Reklam Alanı 5

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

YDS Sınavı 2017 Sonbahar Dönemi
17 Eylül 2017 Pazar

Üye OlŞifremi Unuttum

Popüler Yazılar
YDS Önemli Linkler